Respect in onze club

Boechout-Vremde Korfbalclub

Respectvol teamwerk maakt ons sterk!

In onze korfbalclub willen wij op een respectvolle manier met de sport en elkaar omgaan. Als clublid, trainer, speler, ouder, bestuurslid, bezoeker,… in onze club word je geacht onze waarden en gedragscode te respecteren.

Onze club staat voor…

 

Iedereen van onze club draagt zijn steentje bij aan deze gedragscode. Als deze niet gerespecteerd wordt door iemand aanwezig op de club, mag deze persoon hier ook op aangesproken worden door anderen.

Als speler engageer ik mij om:

 • altijd tijdig op het afgesproken uur aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden;
 • mijn trainer en ploegleider te groeten bij mijn aankomst en vertrek in de club
 • Geen shoes en sportzakken mee te nemen in de kantine;
 • de wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen;
 • mee te helpen het materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen volgens de richtlijnen van mijn trainer;
 • geen beledigende of racistische taal en/of gebaren te gebruiken, ook niet tov de tegenpartij of scheids;
 • mij niet agressief, gewelddadig of spottend te gedragen, ook niet tov de tegenpartij of scheids;
 • mij altijd op een verantwoordelijke, vriendelijke, eerlijke en moedige manier te gedragen;
 • mij te gedragen als een volwaardig lid van mijn team door respectvol samen te spelen met andere teamleden

Als ouder engageer ik mij om:

 • ervoor te zorgen dat mijn kind steeds tijdig op de trainingen, wedstrijden en afspraakplaatsen is;
 • op een constructieve manier met de trainer of coach te communiceren, maar zijn/haar beslissingen en visie te respecteren;
 • geen overdreven druk op de schouders van mijn kind te leggen maar het wel stimuleren om al zijn/haar talenten te ontwikkelen;
 • mijn kind te stimuleren om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden;
 • open te staan voor de familiesfeer op de club door deel te nemen aan nevenactiviteiten;
 • respect op te brengen voor de spelers, trainers van de twee ploegen alsook voor de beslissingen van de scheidsrechter en mij te onthouden van elke vorm van verbaal geweld.

Als jeugdtrainer engageer ik mij om:

 • tijdig aanwezig te zijn voor trainingen, wedstrijden en jeugdvergaderingen en de jeugdverantwoordelijke vooraf te verwittigen indien ik verhinderd ben;
 • de trainingen grondig voor te bereiden en deze voorbereiding door te geven indien ik verhinderd ben;
 • aan de spelers de opdracht te geven het nodige materiaal op te stellen en weg te bergen, zorg te dragen voor het materiaal en de accommodatie;
 • geen overdreven druk op de schouders van de spelers te leggen maar hen stimuleren al hun talenten te ontwikkelen;
 • samen met de ouders en de ploegverantwoordelijke afspraken te maken voor trainingen/wedstrijden;
 • de spelers erop te wijzen dat ze respect moeten hebben voor tegenstanders en de medespelers inclusief hun prestaties, alsook voor de scheidsrechter en andere personen die een bepaalde functie uitoefenen;
 • geen agressieve, onsportieve, beledigende of racistische taal/gebaren te gebruiken en dat ook niet dulden van de spelers;
 • de belangen van de ploeg steeds boven de persoonlijke belangen te stellen.

Als bestuurslid en clubvrijwilliger engageer ik mij om:

 • het goede voorbeeld te geven en op een open en loyale manier samen te werken zodat het vertrouwen van de leden, hun ouders en iedereen die met de club in contact komt, niet wordt geschonden;
 • respect voor elkaar te hebben, vriendelijk en beleefd te zijn en mij in te zetten om anderen te helpen;
 • grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag niet in onze club te aanvaarden;
 • een aanspreekpunt te zijn voor de andere leden en hun ouders en hen heldere en volledige informatie te verstrekken;
 • problemen aan te pakken in alle sereniteit en samen met de betrokkenen te zoeken naar oplossingen.  Indien nodig de klachten door te verwijzen naar de ombudsman van de KBKB die objectief en onafhankelijk een oplossing zal zoeken;
 • beslissingen snel en efficiënt uit te voeren.